výkladový slovník - Pojmy užívané upíry

Anglicko-český výkladový Vampire slovník

Pojmy užívané upíry

English Česky význam
Accounting, The Odpovědnost Čtvrtá tradice. V době výchovy je Otec odpovědný za činy svého potomka (až do Uvedení).
Amaranth amarant (lat. laskavec, rostlina) Starobylý pojem označující zabití jednoho Rodného jiným Rodným, při kterém je vypita veškerá krev oběti a zkonzumována její "duše". V podstatě upíří kanibalismus. Viz diablerie.
Anarch anarch Upír, který odmítá nadvládu starších upírů. Ačkoliv jsou anarchové většinou bráni jako členové Kamarilly, odmítají prince a další formality sekty. Obvykle jsou upíry po dobu kratší než 100 let.
Anarch Revolt Anarchské bouře Povstání anarchů proti starším upírům koncem 13. a v průběhu 14. století, které ve svých důsledcích vedlo ke vzniku Kamarilly i Sabbatu. Anarchské bouře byly ukončeny Thornskou konvencí.
Ancilla ancilla (lat. sluha, otrok) Upír, který je už všeobecně přijímán ostatními Rodnými, obvykle 100 - 300 let starý.
Antediluvian antediluvián (lat. "z doby před potopou", doslova "předpotopní") Antediluviáni jsou bájní zakladatelé klanů. Všichni jsou příslušníky třetí generace. Jejich probuzení z torporu má být jedním ze znaků příchodu Gehenny.
antitribu antitribu Upír, který se postavil proti politice svého klanu. Kamarillové a nezávislé klany mají většinou své antitribu v Sabbatu, Lasombrové mají své antitribu v Kamarille. Slovo "antitribu" se vždy píše kurzívou.
Archbishop arcibiskup Titul používaný v Sabbatu. Arcibiskup je vládcem města ovládaného Sabbatem. Obdoba prince v Kamarille.
Archon archon Úřad používaný v Kamarille. Pomocník Justicara, prosazující jeho vůli.
Auctoritas Ritae Auctoritas Ritae, stvrzující rituály Kolekce 13 rituálů prováděných Sabbatem při různých příležitostech. Jejich provádění a dodržování je vyžadováno od každého člena Sabbatu.
Autarkis autarkis (lat. samostatný, nezávislý) Upír, příslušník jednoho z Kamarillových nebo Sabbatových klanů, který se k žádné z těchto sekt nehlásí. Tento pojem se používá i pro Gangrely, kteří opustili Kamarillu.
Beast, The Bestie Jeden z projevů vampirismu a součást upíří podstaty. Prvotní dravec v upíří mysli, jehož vnější projevy navozují stav, ve kterém se upír mění na nemyslící a všeničící monstrum.
Becoming, The Uvedení Okamžik, kdy je Rodný představen princi a kdy končí Odpovědnost Sira za činy svého potomka, jak nakazuje čtvrtá tradice.
Bishop biskup Titul používaný v Sabbatu. Biskup je vládcem malého města (ve velkých městech mívá titul arcibiskup) ovládaného Sabbatem. Obdoba prince v Kamarille.
Blood Bond krevní pouto Mystická schopnost upírů psychicky k sobě připoutat jinou bytost tím, že jí dá třikrát napít své krve. Oběť (zvaná vazal) se musí třikrát napít krve svého regnanta. Pouto se s každým napitím stává silnějším, až po "oddané otroctví".
Blood Hunt štvanice, krvavý hon Proces, při němž je upír princem postaven mimo zákon. Poté může být upír usmrcen.
Blood Oath přísaha krve Viz krevní pouto (Blood Bond).
boodline linie Méně významný "klan". Linie nepocházejí od Antediluviána, ale od upíra vyšší generace. Existují linie uvnitř klanů, i linie, které se k žádnému z klanů nehlásí.
Book of Nod Kniha Nod Neúplná kolekce pověstí a legend Kainitů zabývající se jejich vznikem a také Gehennou. Fragmenty této knihy jsou hledány upíry všech sekt a klanů. Slovo "Nod" je nesklonné.
Brood potomstvo Skupina upírů kolem jednoho vůdce, obvykle Otce.
Cainite Kainita Název upírů pro sebe sama používaný ve středověku. Sabbat používá toto označení i v současnosti.
Caitiff Kaitiff (angl. básn., kniž. zbabělec) Upír bez příslušnosti ke klanu. Kaitiffem je takový upír, který neví, kdo je jeho Otec, nebo který nejeví znaky svého klanu a není tedy uznán za jeho příslušníka.
Camarilla, The Kamarilla Organizace upírů zaměřující se na prosazování Tradic, zejména Maškarády. Kamarilla sdružuje 6 klanů a řadu Rodných z ostatních klanů a linií.
Cardinal kardinál Titul používaný v Sabbatu. Upír odpovědný za území zahrnující řadu měst. Území jeho správy se nazývá diecéze a zahrnuje obvykle jeden nebo více států.
Chantry chantry [šántry] Oficiální sídlo klanu Tremere ve městě.
childe potomek, děcko Upír vytvořený Přijetím. Všichni upíři vytvoření jedním upírem jsou jeho potomky, on je jejich Otec. Pojem "děcko" se používá jako hanlivé označení pro mladého a nezkušeného upíra.
clan klan Skupina upírů sdílející společné charakteristiky prostřednictvím Krve. Každý klan pochází od jednoho Antediluviána, příslušníka třetí generace.
Code of Milan Milánský kodex Kodex určující práva a povinnosti příslušníků Sabbatu.
Conclave konkláve (lat. světnice, čes. shromáždění kardinálů při volbě papeže) Setkání členů Kamarilly svolávané justikárem.
Convention of Thorn Thornská konvence Mírová smlouva uzavřená roku 1496 v anglickém Thornu. Touto dohodou byl uzavřen mír mezi Kamarillou a anarchy.
coterie družina Skupina upírů, která z nějakého důvodu spolupracuje. Používá se zejména pro označení skupiny hráčských postav, především pro postavy z Kamarilly.
Creation Rites Obřad stvoření Rituál, při kterém jsou vytvářeni noví členové Sabbatu. Obvykle zahrnuje zakopání nového upíra několik metrů do země. Upír se pak sám musí dostat na povrch.
Damned, The Zavržení Označení pro upíry zdůrazňující zatracení Kaina Bohem jako trest za vraždu Ábela.
Destruction, The Destrukce Šestá tradice, dávající princovi právo zabít upíra na svém území.
Diablerie diablerie Vysátí krve jiného upíra a následná konzumace jeho "duše", která má za následek zkázu oběti. Upíři vysokých generací si mohou tímto způsobem generaci snížit. Viz amaranth.
Discipline Disciplína Nadpřirozené schopnosti upírů. Každý klan má tři "klanové" Disciplíny, které se může učit bez učitele.
Domain panství Oblast ovládaná jedním upírem. Princové obvykle označují za své panství celé město. V některých případech princ uděluje jiným upírům panství v rámci jím ovládaného území.
Domain, The Panství Druhá tradice dávající upírům (princům) právo označit území jako své.
Ductus duktus (lat. vůdce) Titul používaný v Sabbatu. Vůdce jedné smečky.
Elder starší Staří upíři, zhruba 600 až 800 let. Většina významných upírů, včetně princů a arcibiskupů je staršími.
Elysium elysium (řec. sídlo blažených v podsvětí) Pojem používaný v Kamarille. Místo, kde se schází upíři a kde platí zvláštní pravidla chování. Obvykle to bývá budova uměleckého zaměření.
embrace vytvořit, Přijmout Sloveso označující stvoření (Přijetí) nového upíra.
Embrace, The Přijetí Akt, při kterém vytvoří upír svého potomka. Pojem "Přijetí" je formální označení.
Esbat esbat Pravidelné každotýdenní setkání členů Sabbatové smečky. Na esbatu probíhají některé stvrzující rituály a probírají se záležitosti smečky.
Final Death zkáza, poslední smrt Definitivní zničení upíra. Upír se rozpadne na prach a již více nepovstane k neživotu.
Fledgling novic Pojem používaný Kamarillou a některými nezávislými klany. Čerstvě vytvořený upír, který je pod ochranou svého Sira a který zatím formálně neodpovídá za své činy.
founded pack usedlá smečka Sabbatová smečka sídlící trvale v jednom městě.
Frenzy frenzy, běs Stav, kdy upíra ovládne Bestie. Upír se změní ve vraždící monstrum.
Gehenna Gehenna (lat. peklo) Upíří Armagedon, pověst, podle které se probudí z torporu Antediluviáni a zahubí své potomky.
generation generace Číslo označující "generační vzdálenost" od Kaina, prvního upíra. Potomek má vždy generaci číselně o 1 vyšší, než jeho Otec.
Ghoul ghoul, služebník Člověk nebo zvíře připoutané k upírovi poutem krve.
Golconda Golconda Mytický stav upíří existence, kdy Kainita dosáhne rovnováhy mezi svou lidskou podstatou a bestií.
Harpy, The harpyje Pojem používaný v Kamarille. Označení pro upíry, kteří tráví většinu času v Elysiu, kde se zabývají politikařením a uměním.
Haven útočiště Formální označení obydlí upíra. Obvykle bývá bráno jako doména daného upíra, kam nemají ostatní upíři bez pozvání přístup. Termín používaný všemi klany a sektami.
Hospitality, The Pohostinnost Pátá tradice přikazující ohlásit svůj pobyt princi.
Humanity Lidskost Herní pojem označující, do jaké míry je upír ovládaný Bestií.
Hunger, The hlad Hlad po krvi, který u upírů dokáže převážit nad všemi ostatními pocity.
Inconnu Inconnu Neoficiální sekta starých upírů, kteří se odmítají účastnit Jihadu.
Independent Clan nezávislý klan Označení pro klan, který jako celek není členem ani Kamarilly, ani Sabbatu. Donedávna se jednalo o 4 klany, po odchodu značné části Gangrelů z Kamarilly se za nezávislý označuje i tento klan.
Inner Circle Vnitřní kruh Nejvyšší vedení Kamarilly. Členové Vnitřního kruhu se scházejí každých 13 let v Benátkách. Vnitřní kruh mj. jmenuje justikáry. Není přesně známo, kteří Rodní jsou členy Vnitřního kruhu.
Jihad, The Jihad [džihád] Tajná destruktivní válka mezi generacemi, klany i jednotlivými upíry. Starší upíři používají mladší jako nástroje v boji proti svým protivníkům.
Justicar justiciár [justiciár] Titul používaný v Kamarille. Justikáři jsou nejvyšší zástupci šesti hlavních klanů v Kamarille, kteří dohlíží nad dodržováním Kainových tradic. Mají právo učinit prakticky cokoliv k jejich dodržení.
Keeper of Elysium, The správce elysia Termín používaný v Kamarille. Upír odpovědný za běh Elysia.
Kindred Rodný Označení pro upíra používané zejména Kamarillou a nezávislými klany. V Sabbatu má pejorativní nádech a používá se pro označení Kamarillových upírů.
Kine ovce Opovržlivý výraz pro smrtelníky.
Kiss, The polibek Označení pro pocit extáze, který zažívají smrtelníci i ostatní bytosti, když jim upír pije krev.
Lick cucák Opovržlivý výraz pro Rodného.
Life život Eufemizmus pro krev smrtelníků jakožto potravu (srov. vitae).
Lineage rodokmen Přehled předků až k Antediluviánovi, případně jinému známému Rodnému. Otec, otcův otec atd.
Lupine lupíno (-i) Vlkodlak. Přirozený nepřítel upírů. Lehce hanlivé označení.
Man, The Člověk Prvek humanity, který zůstává v upírovi, protiklad k Bestii (The Beast).
Masquerade, The Maškaráda Název první tradice, která přikazuje upírům skrývat svoji podstatu před smrtelníky.
Methuselah metuzalém Upír, který se pohybuje po světě déle než 1000 let. Obvykle 4. nebo 5. generace.
Neonate neonate [neonejt] Čerstvě vytvořený upír.
pack smečka Skupina sabbatových upírů, kteří společně žijí. Smečky obvykle cestují od města k městu. Členové smečky mají mezi sebou slabší formu pouta krve - Vaulderii.
Paladin paladin Titul používaný v Sabbatu. Upír, který slouží jinému významnému upírovi jako ochránce a kat. Obdoba vykonavatele v Kamarille.
Path of Enlightenment Cesta osvícení, Cesta Alternativní morální kodexy používané zejména v Sabbatu a mezi nezávislými klany. I v Sabbatu a mezi nezávislými klany jsou Cesty v menšině oproti Lidskosti.
Priest kněz Titul používaný v Sabbatu. Člen smečky, který vykonává a organizuje stvrzující rituály.
Primogen primogen (lat. prvorozený) Titul používaný v Kamarille. Rádce princův, který se spolupodílí na správě města. Obvykle zástupce klanu ve vedení města.
Primogen primogenát Sbor všech primogenů daného města.
Prince princ Upír, který je formálně vládcem města. Tento titul není používán v Sabbatu. Titul se používá pro muže i pro ženy. Obdoba biskupa nebo arcibiskupa v Sabbatu.
priscus (prisci) priscus [priskus] (lat. starý, přísný) Titul používaný v Sabbatu. Neformální titul udělovaný hodně starým a zkušeným upírům, kteří slouží v Sabbatu jako poradci.
Progeny potomstvo Všichni upíři pocházející od vybraného upíra, o kterém je řeč. Obvykle se nejedná pouze o přímé potomky, ale i o potomky potomků atd.
Progeny, The Potomstvo Třetí tradice požadující svolení prince k tvorbě potomků.
Recruit rekrut Termín používaný v Sabbatu. Upír, který byl vytvořen proti své vůli.
Regent Regent Nejvyšší vůdce Sabbatu. Existuje vždy jen jeden Regent.
Regnant regnant, pán Upír, který ovládá jiného upíra prostřednictvím přísahy krve.
Revenant revenant Zvláštní druh ghoula, který se jako ghoul již narodil. Na světě existuje méně než deset rodin revenantů, většina z nich spolupracuje se Sabbatem, zejména s klanem Tzimisce.
Rogue gauner Upír živící se krví ostatních Rodných a páchající diablerie.
Rötschreck rötschreck [ročrek] (něm. rudý strach) Stav, ve kterém je upír ovládán strachem. Obvykle nemyslí na nic jiného, než na úprk za každou cenu.
Sabbat, The Sabbat Organizace upírů odmítajících Maškarádu a hlásajících, že upíři jsou lidem nadřazeni. Sabbat sdružuje dva klany a řadu Rodných z ostatních klanů a linií.
Scourge vykonavatel Úřad používaný v Kamarille. Upír, který má od prince uděleno právo zničit neživot libovolného upíra, který porušuje Kainovy tradice. Obvykle jeden z šerifů. Obdoba paladina v Sabbatu.
Seneshal senešal, majordomus Úřad používaný v Kamarille. Upír, který pro prince vyřizuje běžné každodenní problémy.
Sheriff šerif Úřad používaný v Kamarille. Upír, pomocník princův, který prosazuje princovu vůli a Kainovy tradice.
Sire Sir, Otec "Rodič" upíra, ten, kdo jej vytvořil. Oba pojmy jsou používány bez ohledu na pohlaví Sira.
Templar templář Titul používaný v Sabbatu. Upír, který vynucuje arcibiskupovu vůli v daném městě a dohlíží na dodržování pravidel.
Thrall vazal Upír ovládaný jiným upírem prostřednictvím pouta krve.
Torpor torpor Stav strnulosti, do kterého upír upadá buď dobrovolně, nebo v důsledku zranění či jiného důvodu. V torporu může upír zůstat prakticky neomezeně dlouho.
Traditions, The Tradice Šestice pravidel, o kterých Kamarilla tvrdí, že jsou dány samotným Kainem. Dodržování těchto pravidel je základní podmínkou členství v Kamarille.
True Sabbat pravý Sabbat Termín používaný v Sabbatu. Pochvalné označení upíra, který se zúčastnil bojů proti nepříteli a prošel Rituálem přijetí.
Turf teritorium Termín používaný v Kamarille. Označuje území, které si princ vyhradil pro sebe, nebo které svěřil jinému upírovi. Vstup do něčího teritoria je povolen jen se souhlasem majitele.
undead nemrtvý Označení pro upíry. Upíři sami se tak nazývají jen výjimečně.
unlife neživot Stav mezi životem a smrtí popisující upíří existenci.
vampire upír Upír, člen rodu Kainova.
Vaulderie Vaulderie Termín používaný v Sabbatu. Rituál, při kterém je smíšena krev všech členů sabbatové smečky a její příslušníci pak tuto smíšenou krev pijí. Tím se vytváří mezi členy smečky vztah podobný poutu krve.
Vessel zdroj Možný zdroj krve, hlavně člověk.
Vinculum vinkulum Pouto mezi členy sabatové smečky vytvářené při Vaulderii.
Vitae vitae [víté] (lat. život) Starobylý název pro krev jako potravu.
Wild Hunt divoký hon Viz krvavý hon. Pojem divoký hon je používán v Sabbatu.

Pravidla gramatiky

 • Používat termíny Kamarilla a Sabbat, nebo Kamarila a Sabat? Tato otázka byla předmětem sporů. Mají se používat tvary kde jsou písmena l a b zdvojena, nebo ne? Poslal jsem dotaz do Ústavu pro jazyk český, kde jsem se dozvěděl, že přípustné jsou v obou případech oba tvary, tvary Kamarilla a Sabbat jsou ovšem zastaralé, používaly se v minulém století a za první republiky. Protože upíři nejsou moderní bytosti, které by okamžitě měnily svůj slovník a své zvyky, dal jsem okamžitě přednost těmto zastaralým pojmům.
 • Tvary slova Kamarilla. Čeština nezná jednoznačně dané přídavné jméno od slova Kamarilla. Má se psátKamarillový klan, nebo Kamarillovský klan? Autority v oblasti českého jazyka doporučují používat tvar Kamarillový. Existuje na to jednoduchá mnemotechnická pomůcka - přídavné jméno má vždy stejnou koncovku, jako přídavné jméno odvozené od Sabbatu. Tedy Sabbatové klany - Kamarillové klany. Sabbatový upír -Kamarillový upír.
 • Kdy používat velká a kdy malá písmena? Angličtina používá pro většinu pojmů používaných upíry velké počáteční písmeno. Čeština zase dává přednost malým písmenům, pokud se nejedná o jedinečný pojem. Velká písmena mají být použita při pojmenování událostí, svátků, organizací, apod. Proto jsou ve slovníku použita tato pravidla:
  • pokud není dále řečeno jinak, používají se u všech pojmů malá písmena, jak vyžaduje česká gramatika
  • všechna označení upírů pro sebe sama jsou psána velkými písmeny: Kainita (Cainite), Rodný (Kindred) , ale i Zatracení (the Damned). Naopak pojem nemrtvý (undead) upíři běžně nepoužívají, ale je používán v pravidlech - je psán tedy malým písmenem. Stejně jako v anglickém originále. To samé platí i pro slovo upír.
  • všechny tituly jsou psány malým písmenem, např. princ, arcibiskup, šerif, paladin. Pokud se ovšem jedná o označení konkrétní osoby, tedy např. Princ Pražský, Arcibiskup Bratislavský, pak se tituly píšou velkým písmenem. Výjimkou je pouze Regent. Tento titul sám o sobě označuje jedinou osobu, proto je psán velkým písmenem.
  • malým písmenem jsou psány všechny označení stáří upíra - metuzalém, antediluvián, neonate, ...
  • termíny označující zvyky, organizace a mytologické pojmy jsou psány velkým počátečním písmenem - např. Maškaráda nebo Uvedení. Podobně Kamarilla, Sabbat, Inkonnu, Gehenna, Golconda, Jihad, Kniha Nod,...
  • velkým písmenem jsou i pojmenování významných událostí - Anarchské bouře, Thornská konvence, Milánský kodex.
  • velkým písmenem jsou i označení součástí "duše" upíra - Člověk a Bestie.
  • velkým písmenem je psáno i Kaitiff, jako by se jednalo o klan. Je to pojmenování jednoznačně vymezené skupiny.
  • velkým písmenem je psáno i Přijetí, jako pojmenování procesu, kterým se z člověka stává upír. Je to srovnatelné třeba s rituály, které se všechny píší s velkým počátečním písmenem.
  • velkým písmenem jsou psány i herní pojmy, které popisují postavu upíra ve hře, ale které jsou používány i samotnými upíry - Lidskost, Cesty osvícení, Disciplíny.
 • Proč je XXX přeloženo jako YYY? Některé pojmy jsou již mezi hráči zažité, jindy zase neexistuje odpovídající český překlad.
  • Proč je "Embrace" přeložen jako "Přijetí"? V angličtině používaný pojem "Embrace" má nejčastěji používaný překlad "objetí, obejmout", má však i význam "zahrnout". Tento pojem sice významově odpovídá, nelze jej ale používat v běžném jazyce. Jako nejbližší a nejpřijatelnější se mezi hráči ujal pojem "Přijetí". "Přijetí" ovšem nelze použít jako sloveso - proto se pro akt vytvoření nového upíra používá sloveso "vytvořit".
  • Proč je "Becoming" přeložen jako "Uvedení" a ne jako "Přijetí"? To souvisí s předchozím případem. "Přijetí" se už dříve zažilo jako překlad "Embrace" a "Uvedení" také přesně vystihuje o co v daném případě jde - o uvedení novice mezi plnoprávné upíry.
  • Proč je "Justicar" přeložen jako "justiciár"? Slovo "justicar" v angličtině neexistuje, nejbližší existující pojem je "justiciarius", kterým byl počátkem středověku označován soudní úředník. V češtině byl používán podobný termín pro označení úředníka se soudními pravomocemi. A ten termín zněl právě "justiciár".

 

Harald

Verze 1.0 z 31.1.2001
Na vzniku slovníku se významně podíleli Taurus, Fin, Marvin, Amberan, Cába, Eolis, Majkl, Nelde, Richard a Scoth, kteří překlad připomínkovali a jsou autory části českých překladů a výkladů.