Zákony

Zpět

Zde je sepsáno 57 Atlantských zákonů, které jsou v současnosti platné v obci. Rozhodně se neočekává, že je každý občan bude znát nazpaměť, protože ošetřují věci, které jsou pro Atlanťany běžné nebo vždy mohou vyhledat radu někoho, kdo je ovládá. Samozřejmě za každým jedním zákonem je skryt příběh, jak se stalo, že občané měli potřebu ho zapsat, některé ctnostné a některé ... méně ctnostné.

 

Č. zákona Znění zákona
1 Kdo překročí brázdu města s dobrým úmyslem, bude v něm vítán.
2 Nikdo nesmí poškozovat majetek druhého.
3 Otrok je majetek.
4 Za zločiny otroka zodpovídá jeho pán.
5 Pán smí svého otroka ztrestat jak se mu zlíbí, i kdyby ho chtěl o život připravit.
6 Je výslovně zakázáno zabít múzu.
7 Kdo přivede újmu obci, bude potrestán.
8 Každý občan má povinnost chránit obec zbraní.
9 Nikdo si nebude přisvojovat majetek druhého.
10 Nikdo nebude ozbrojovat otroky.
11 Nikdo se nebude pokoušet o život druhého.
12 Když kuchař vynalezne nový chutný pokrm, nikdo ho nesmí připravit po dobu jednoho roku.
13 Žebrání je během jednání Občanského sněmu zakázáno.
14 Ctnostný a spravedlivý Marius se zasloužil o obec.
15 Během jednání sněmu je nutno stát.
16 Na sněmu nemusí stát občané starší 40 roků života.
17 Strážci budou chováni v té nejvyšší úctě.
18 Je zakázáno napichovat koňské hlavy na kůl.
19 Není spravedlivé smát se politarchovi.
20 Diplomaté budou vyjednávat s Korintijci za dozoru minimálně tří ozbrojených občanů.
21 Žádný občan nesmí být trestán za slova vyřčená na sněmu.
22 Vlastnictví půdy může být předáno pouze prohlášením před sněmem, a to poté, co kupující, prodávající a jeden svědek prohlásí, že obešli pozemek a shodují se na jeho hranicích.
23 Vlastnictví dobytka a otroků může být předáno pouze před třemi svědky a to tak, že se prodávající a kupující postupně dotknou předávaného kusu čerstvě urtženou ratolestí.
24 Manželství mezi osobami, které jsou od sebe vzdálené jen třemi narozeními, je zakázáno.
25 Potomek narozený svobodné matce je svobodný, potomek otrokyně je otrokem a připadá majiteli matky. Postavení otce nehraje roli.
26 Každý nabývá schopnost se projevem své vůle zavazovat ve věku 14 let. Toto se nazývá zletilostí.
27 Schopnost zavazovat se a předávat majetek nepřipadá šíleným, zuřivým a blbým.
28 Pán smí svého otroka propustit tak, jako by ho předával, a to tím, že se ho dotkne ratolestí kterou mu předá. Pokud propuštěnec nebude prokazovat bývalému pánu úctu, může být znovu zotročen pro nevděk.
29 Cizinci mohou být vzati do otroctví pouze v rádně vyhlášené válce.
30 Otroci ani propuštěnci nesmí nosit zlaté prsteny.
31 Nikdo nemůže přijmout závazek, aniž by to měl v úmyslu.
32 Úmluva, která si klade nedovolené, nemravné, výsměšné či nesrozumitelné podmínky je platná bez jejich splnění.
33 Závěť může být pořízena pouze prohlášením před sněmem.
34 Kdo zatajováním skutečností nebo předstíráním smyšlených okolnost přiměje druhého aby jednal ke své škodě musí nahradit škodu a vydat vše o co se obohatil, buď poškozenému, nebo i jeho dědicům.
35 Silnice, vodovody, zbrojnice a místo pořádání sněmu může vlastnit pouze obec.
36 Vzduch, proudící vodu, vodu dešťovou a sluneční světlo nelze mít ve vlastnictví. Vody stojaté lze vlastnit jako pozemek.
37 Kdo vlastní pozemek, tomu patří i vše hluboko pod ním a vše vysoko nad ním, co lze vlastnit, jakož i vše co je s pozemkem pevně a trvale spojené.
38 Pokud vlastník poskytne jinému právo užívat svou věc, toto právo se mu samo vrátí, jakmile přestane být využíváno tím, komu bylo dáno.
39 Každý vlastník pozemku musí strpět průchod Atlantského vojska táhnoucího bránit vlast.
40 Pokud více lidí vlastní jednu věc, všechna práva k ní musí vykonávat společně a ve shodě, jinak je jejich výkon neplatný.
41 Úmluva uzavřená nepřítomnými za pomoci posla musí být sepsána a platí až v okamžiku, kdy všichni podepsaní viděli úmluvu se všemi podpisy.
42 Pokud otrok urazí slovně výše postaveného (Svobodného či Občana), smí uražený požadovat po majiteli Otroka náhradu. Pokud urážející je Svobodným a urazí Občana, může Občan požadovat vyplacení deseti ran holí. Občan může svobodně urážet nižší členy společnosti, dle svého uvážení, až třikrát denně.
43 Vlastnictví k pokladu vzniká nálezem. Pokladem je věc cenná, jejíž vlastník je neznámý. Pokud byl poklad nalezen na cizím pozemku, dělí se napůl mezi majitele a nálezce.
44 Pokud dojde ke sporu Občana s Občanem, a soud není schopen dojít závěru, může být rozhodnuto zápasem mezi otroky výše zmíněných, a to až na smrt, coby rozsudek Strážců.
45 Věci nepřátelské mohou být v řádně vyhlášené válce uzmuty do vlastnictví okupací, tedy uchopením. Takové vlastnictví je chráněno jako právoplatné.
46 Kdo se proviní proto, že nedbal na nebezpečí, které znal, či které by každý měl znát, ten jako by se provinil úmyslně.
47 Kdo jinému půjčí svou věc, musí s ním sjednat za jak dlouho, nebo za jakých okolností má být věc vrácena, jinak se má za to, že věc nepůjčil, ale prodal.
48 Pokud dlužník nemůže splnit svou povinnost proto, že se věřitel nedostavil nebo ho odmítá, může dlužník složit dlužnou věc do rukou sněmu, aby ji pro věřitele podržel, a má se za to, že svou povinnost splnil. Kdyby držení věci způsobovalo obci těžkosti, může ji sněm vydat zkáze.
49 Věci přenosné se mají za prodané předáním do rukou. Pokud jich je příliš mnoho, pak jen dotykem. Pokud není prospěšné se jich dotknout, pak ukázáním. Pouhým slovem je nelze předat, ale mohou být předány služebníkovi.
50 Jablko spadlé přes plot patří tomu na jehož zemi leží. Pokud ho ale shodil sám, pak ho musí vrátit.
51 Kdo ukradne vlastní věc, ztratí právo ji vlastnit.
52 Nárok na odškodnění urážky na cti nelze zdědit.
53 Těsně před bitvou je možno uzavřít testament v šiku. Spolubojovníci jsou povinni tuto závěť při prvé příležitosti přednést sněmu jménem padlého.
54 Do města je zakázáno vnášet pokrmy z mletého masa připravené mimo město.
55 Pokud občan uprchne z obecního vězení a neproviní se při útěku jinak, nebude potrestán, neboť občan není otrokem a odnětí svobody jde proti jeho nátuře.
56 Zvíře ani otrok nesmějí se zváti Marius.
57 Zemře-li občan a nezanechá závěť, jeho majetek připadne jeho manželce či manželu, pokud jich není, pak potomkům, pokud jich není, pak připadne obci.

Zpět