Strážci

Zpět

Strážci jsou bytosti, které jsou ztělesněním idejí, a kromě lidí, elfů a orků nazývají Elysejské pláně svým domovem. Někteří vypadají antropomorfně, mají hlavu, obličej, nohy a ruce jako kdokoli z ras, ale někteří na sebe dle legend berou podobu i předmětů či jsou pouze hlasem slyšitelným na určitých místech. Nikdo neví, odkud se vzali, ale podle některých to bývaly bytosti, které se staly dokonalým ztělesněním ideje a tím získaly nesmrtelnost. Jiní tvrdí, že jde o způsob, kterým se ideje projevují v tomto světě, že bez ideje není ani strážce.

Jejich podstata neni dobrá ani zlá. Jsou prostě ztělesněním svých idejí a urážku či napadení opětují stejnou měrou. Málokdy se vměšují do lidských záležitostí a nikdy za rasy nerozhodují. Nejsou zde proto, aby Atlantis vládli, ale aby stáli vzorem pro jeho lid. Při prvním kontaktu strážci s rasami komunikovali běžně a často, v dnešní době se to děje tak zřídka, že již někteří z nich propadli do mýtů a pověr. Stále se však občas objeví někdo, kdo tvrdí, že se strážci mluvil, ale povětšinou není způsobu, jak ověřit, zdali se jednalo o přelud jeho mysli nebo byl opravdu osvícen přítomností jednoho ze strážců.

Strážců je ohromné množství, ne všichni jsou však známí a dokonce i ti, kteří jsou, se neprezentují lidem každý den. Někteří jsou dokonce zapomenuti. Neznamená to, že by jejich ideje vymizely ze světa, pouze že tato idea nemá známého strážce, který by byl s lidem v kontaktu, či žil v jejich myšlenkách. Leckdo má ze zapomenutých strážců strach. Bojí se totiž, že by své zapomnění mohli brát jako urážku a chtít vyhledat pomstu. Jiní říkají, že právě to je důvod, proč by se po nich mělo pátrat, a hlavně proč by se jim měla vzdávat úcta. Proto Atlanťané tvoří pro strážce svatyně a to ať už jako malá místa zasvěcená většinou několika strážcům najednou ve svých domácnostech nebo zasvěcená místa spíše jednomu určitému strážci ve městě nebo na venkově.


Zde jsou nejznámější strážci:

Atlanta
Je strážkyně spravedlnosti a to ve smyslu harmonie idejí, rovnováhy a vyváženosti. Je vzorem pro všechny správce, soudce, ale i rodiče a stařešiny. Lid v ní vidí dokonalou soudkyni a soudcové se k ní dovolávají, aby při pronášení jejich soudů vedla jejich ducha ke spravedlivému rozsudku. Atlanta je dle legend ta, která rasám, na pahorku Athos nad budoucí atlantskou obcí, vymezila na pláních místo, kde se rasy na počátku mohly usadit. Odsud pochází název obce.

Virgileus
Strážce bdělosti, trpělivosti a moudrosti. Patron hlídek, učenců, filosofů a vládců. Virgileus byl první, se kterým se kdy lid setkal. Právě od něho bylo odvozeno archaické jméno pro strážce, tedy Virgillové (sg. Virgil). Většinou je také chápan jako strážce duše a vůle, míst, kde sídlí lidská mysl a moudrost, ale někteří tvrdí, že pro vůli a duši je důležitější rovnováha a tím pádem je jejich strážcem Atlanta.

Saturna
Saturna je strážkyně plodnosti jak fyzické, tak spirituální. Je patronkou a vzorem pro všechny zemědělce, pastevce i statkáře, ale také pro umělce a učitele. Když rasy přišly do Atlantis, byla Saturna tou, která se jich před ostatními strážci zastala, aby mohli na Elysejských pláních zůstat, neboť v nich viděla jejich budoucí velikost a dobro.

Pallas
Strážkyně soupeření, chrabrosti a vítězství a patronka válečníků, objevitelů a generálů. Dovolávají se k ní vojenští velitelé žádající o vítěznou taktiku, ale i obyčejní válečníci žádající o odvahu a sílu v boji. Ovšem není nic podivného, když o její vedení žádá rétor, který má vystoupit před sněmem, aby mu dodala odvahy řečnit před obcí s jistotou v hlase, a aby jeho řeč byla lepší než těch ostatních.

Flerté 
Strážkyně zamilovaných, lásky v jakékoli podobě a touhy. Flerté není, jak by se na první pohled mohlo zdát, důležitá pouze pro milostné soužití, ale pro Atlanťany je hlavně představitelkou touhy po perfekci a sebezdokonalovaní, bez které by jeden ztratil motivaci překonávat překážky na jeho životní cestě za poznáním idejí.

Acer
Patron řemeslníků a strážce zručnosti, šikovnosti, vynalézavosti a inspirace. Všichni řemeslníci v obci žádají o jeho vedení při výkonu svého řemesla, aby jejich výrobky byly co nejzdařilejší. Acer je však také dobrým pomocníkem ve svízelných situacích, kdy může jednomu vnuknout nápad, jak je snadno vyřešit.

Jucundilus
Strážce radosti, veselí a oslav a patron bardů. Mnozí nechápou význam Jucundila, přestože určitě není zanedbatelný. Jeden se musí umět radovat a udržet mysl v dobré náladě, protože jinak propadne temným chmurům a jeho duše bude trpět - a nebude schopná růstu jako strom bez vody.

Evexia  
Strážkyně fyzického zdraví a patronka lékařů a mystiků. Atlanťané si velice váží svého zdraví a o svá těla patřičně dbají. Navštěvují lázně a soupeří v atletických soutěžích, aby udrželi svá těla silná a zdravá. Evexia je v životě Atlanťanů viděna málo, přesto je průvodcem každého z nich každý den a je nesmírně důležitou pokud Atlanťan onemocní nebo je zraněný, pak se k ní bude dovolávat, stejně jako lékař bude žádat o její vedení při léčbě.


Zpět