Metafyzika

Zpět

Ideje

Základním principem světa jsou ideje, perfektní obrazy věcí - jako je třeba židle, dům nebo meč - a pro nás důležitějších abstraktních vlastností - jako je třeba odvaha, spravedlnost, moudrost, láska, atd. Ideje jsou všudypřítomné a jsou předlohou pro vše existující. Jde tedy o stav, vlastnost či obecný rys bytí, který nesou do nějaké míry všechny bytosti či neživé předměty. Každá bytost nese jednu nebo více idejí a povětšinou jenom jedna u nich bývá natolik zřetelná, aby se dalo říct, že věc či bytost je představitelem té ideje. Živé bytosti na rozdíl od neživých mají na výběr, kterých idejí se budou během svého života snažit dosáhnout. Válečník bude chtít dosáhnout ideje síly nebo odvahy, učenec ideje moudrosti a soudce ideje spravedlnosti.

Atlanťané věří, že jejich život by měl být zasvěcen hledání a naplňování některých z idejí a ty by se měly stát jejich ctnostmi, které jim budou dodávat sílu v jejich řemeslu a životě. Povětšinou tedy usilují o dosažení idejí spjatých s jejich řemeslem a s tím i dokonalosti v něm. To také souvisí s Atlantskou představou o nadřazenosti řádu nad chaosem - bylo by přeci podivné, kdyby hrnčíř namísto zručnosti dával přednost odvaze. Nicméně, ne každý se cítí spokojen se svým údělem či řemeslem, které třeba převzal po svých rodičích nebo mu bylo přiděleno obcí, a cítí, že jeho síla a ctnosti jsou odlišné nebo si třeba myslí, že jeho řemeslo vyžaduje jiné nebo další ctnosti, které s ním nejsou tradičně spjaty. To může jednoho přivést na cestu velkého objevu a umožnit mu vidět věci jinak než dosud, ale také ho to může přivést na scestí.


Ctnost, Hybris a Spravedlnost

Když si jeden bere za vzor jednu z idejí, ta se stává jednou z jeho ctností, pro kterou může být oslavován. Přesto, pokud se jedné z ctnostní oddá přespříliš na úkor ostatních, může se jeho konaní stát opakem ctnosti, tedy hybris. Pýcha, domýšlivost a arogance jsou označení pojící se s hybris. Válečník může být ztělesněním ideje odvahy, ale pokud jedná bez moudrosti, bude se bezhlavě vrhat do boje a jistě rychle nalezne smrt. Jeho hybris se stane jeho pádem, který by jistě odvrátil, kdyby nepropadl pouze jedné z ctností. Kde je však ta správná míra?

Jako kupci hledají na vahách spravedlivý poměr mezi kupovaným a prodávaným zbožím, je stejně potřeba hledat spravedlivý poměr mezi ctnostmi. Atlanťané právě proto považují spravedlnost za největší z idejí, kterou by měl hledat každý - právě aby nepropadl všemi opovrhované hybris. Jenomže na rozdíl od kupců vážících zboží, jeden si nemůže nechat jednoduše zvážit své ctnosti, aby věděl, zdali jsou v rovnováze. A proto mu nezbývá, než naslouchat ostatním a nechat se soudit svojí obcí, která lépe nežli on dokáže posoudit jeho počínání a říci, zda je spravedlivý. Proto je v Atlantis nejlepší z pochvala fráze “jsi spravedlivý” a nejčastější přání “buď spravedlivý”.


Mageia

Ti opravdu ctnostní a spravedliví jsou schopni skutků, které jsou mimo schopnosti a mnohdy i chápaní ostatních. Říká se, že ctnostný Marius dokázal v souboji s tyranem svým ostřím přeseknout meč svému sokovi a také se vypráví, že první atlantský král Periphas nechal mávnutím ruky vyrůst obilí na polích, když obec hladověla. Legendy vypráví o mnoho neuvěřitelných skutcích, ale magie je v Atlantis převážně chápána jako síla, která vstupuje do opravdu ctnostných a umožňuje jim dělat to, co dělají, lépe, s nadpřirozenou lehkostí a až magicky dobře. Sochař dokáže vytesat sochu, která vypadá jako živá, státník chápe problémy obce a nalézá řešení přinášející blahobyt pro všechny jeho spoluobčany, válečník dokáže na svého nepřítele udeřit takovou rychlostí a silou, že se jeho paže stává v úderu rozmazanou čmouhou a při dopadu jeho meče odlétávají jiskry. Magie tedy umožňuje překonat zdánlivá omezení těla a mysli skrze pochopení ctností a dosáhnout heroických skutků, jež by se obyčejnému mohly zdát nepochopitelné, ale pro opravdu ctnostného jsou jako rychlý běh – vyčerpávající, ale přirozené.


Zpět